PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye a Badacsonytomaj Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 23/2012. (V.24.) számú rendelete, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az Önkormányzat és a Kulturális Intézmény között, 2014. március 14. napján aláírt Vagyonkezelési szerződés alapján pályázatot hirdet a tulajdonát képező ún. „Kersztúry-ház” elnevezésű ingatlan hasznosítása céljából. A hasznosítás módja: bérbeadás.

Az ingatlan Badacsonytomaj településrészen a Római u. 57 szám alatt található. A bérlemény 153 m2 területű, lakóház megnevezésű ingatlan.

Pályázaton részt vehet minden természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az előírt határidőben a kiírási feltételeknek megfelelő érvényes pályázatot nyújtott be.

A pályázó a pályázat benyújtási határidejének letelte előtt az ingatlant bármikor megtekintheti, vagy arról információt kérhet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • A pályázó nevét, cégnevét

  • a pályázó címét, székhelyét,

  • a pályázó adószámát,

  • az eljáró képviselő nevét,

  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat feltételeit elfogadja,

  • igazolást arról, hogy a gazdasági társaság és egyéni vállalkozó pályázónak a helyi önkormányzattal szemben nincs tartozása.

Több pályázó esetén pályázati tárgyalást folytat le a kiíró, mely tárgyaláson az ajánlattevőnek a vagyontárgy bérleti díjára kell licitálni.

A pályázat nyertese az a pályázó lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és aki a pályázati tárgyalás során az összességében legelőnyösebb ajánlatot teszi a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságának figyelembe vételével.

A bérleti díj legalacsonyabb mértéke: 30.000- Ft/hó + rezsiköltség

A bérleti jogviszony időtartama: 2015. szeptember 01. – határozatlan időre szól

A pályázaton résztvevőknek pályázati letétet kell fizetni. A pályázati letét (bánatpénz) összege: 30.000- Ft.

A nyertes pályázóval a pályázati tárgyalás napját követő 15 napon belül szerződést kötünk.

Ha a pályázó nyertese a meghatározott feltételeket a neki felróható okokból nem teljesítette, a pályázati tárgyaláson részt vett második legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó jogosult szerződést kötni, feltéve, hogy erre irányuló szándékát a pályázati tárgyaláson bejelentette.

A pályázatot a fentieknek megfelelő tartalommal, zárt borítékban kell beküldeni, illetve a Badacsonytomaj Város Kulturális Intézményénél leadni. A borítékra fel kell tüntetni, hogy „Keresztúry-ház hasznosításának pályázata”

A pályázat beérkezésének határideje: 2015. augusztus 29. 11.00 óra

A pályázati tárgyalás időpontja: 2015. augusztus 29. 14.00 óra

A tárgyalás helye: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) Rózsakő terem.

A pályázati tárgyalás pontos időpontjáról külön értesítést nem küldünk!

A pályázatot benyújtókat kérjük, hogy a megjelölt időpontban és helyen a tárgyalásra jelenjenek meg. A tárgyaláson a pályázó személyesen, vagy írásos meghatalmazottja útján vehet részt.

További információ a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytomaj, Fő u. 14. Badacsonytomaj Város Kulturális Intézményénél Telefon: +36-87/571-115

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Badacsonytomaj, 2015. augusztus 14.

 

Berecz Nikolett

intézményvezető